Regulamin

Regulamin wydarzenia TEDxKids@AcademyInternational 2021

1. Organizatorem wydarzenia pod nazwą TEDxKids@AcademyInternational (dalej jako Wydarzenie) jest Academy Internatinal Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie przy ulicy Smoczej 27, 01-048 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS: 0000175194, NIP: 5252136670.
2. Udział w wydarzeniu jest płatny lub na zaproszenie.
3. Uczestnikiem imprezy jest każda osoba fizyczna, która zakupiła lub otrzymała od organizatora bilet wstępu lub zaproszenie (dalej jako „Uczestnik”).
4. Wydarzenie odbędzie się 20 marca 2021 w Warszawie z transmisją online.
5. Nie ma możliwość zakupu biletu na część Wydarzenia lub wybrane sesje.
6. Organizator może zablokować możliwość rejestracji i zgłaszania uczestnictwa w Wydarzeniu w razie stwierdzenia wyczerpania przestrzeni w miejscu Wydarzenia i związanego z tym braku możliwości dopuszczenia wszystkich chętnych do udziału w Wydarzeniu.
7. Program Wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej www.tedxkids.pl Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione, zgubione lub skradzione podczas Wydarzenia.
9. Uczestnicy są zobowiązani przestrzegać zasad bezpieczeństwa, przepisów BHP i Ppoż obowiązujących na terenie obiektu, w którym organizowane jest Wydarzenie.
10.W przypadku konieczności zwrotu biletu lub zmiany danych prosimy o kontakt pod adresem kontakt@tedxkids.pl
11.Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę majątkową lub niemajątkową poniesioną przez Uczestnika w wyniku wzięcia udziału w Wydarzeniu.
12.Uczestnik do 16 roku życia może brać udział w Wydarzeniu tylko pod opieką dorosłych.
13.Zasady przeprowadzenia Wydarzenia określa niniejszy Regulamin. Wszelkie informacje o Wydarzeniu dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w tym w szczególności Kodeksu cywilnego oraz ustawy o ochronie danych osobowych (t.jedn. Dz.U. z 2002r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.).
14.Biorąc udział w Wydarzeniu Uczestnik potwierdza, iż zapoznał się z postanowieniami niniejszego Regulaminu, i że w pełni je akceptuje.
15.Niniejszy Regulamin dostępny jest dla Uczestników na stronie internetowej www.tedxkids.pl